БЕЗБЕДНОСТ НА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ – ДИГИТАЛЕН МОНИТОРИНГ

Untitled.png

Опис
Овој проект ќе обезбеди сигурност и постојан, паралелен и континуиран надзор на тешко достапните места на објектите во сопственост на ЈКП Тетово-Тетово кои се од голема важност за градот бидејќи тука се обезбедува питка вода за градот која се дистрибуира до секој правен и физички објект… Continue reading “”

Advertisements

ТРАНСПАРЕНТНОСРТ

ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ-ЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ 

Untitled.png

Опис

  Во денешното општество интернет технологиите и електронските сервиси се во голема мера застапени во работата на државната администрација, јавните дејности, општествените организации итн. Денес се воведени електронски сервиси во повеќе сектори, како на пример електронски систем за јавни набавки (Закон за јавни набавки), бази на податоци за лични информации (Закон за заштита на лични податоци), систем за плагијати (Закон за високо образование), едношалтерски систем и други закони. На тој начин значително е подобрена работата и ефикасноста на многу сектори од општествениот живот… Continue reading “”

ОБНОВУВАЊЕ, ОЗЕЛЕНУВАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИОТ ТРЕВЕН ПОЈАС ПОМЕЃУ БУЛЕВАРОТ ИНДУСТРИСКА, УЛИЦИТЕ 29 НОЕМВРИ И ЛЕНИНСКА

ПОДИГНУВАЊЕ НА НОВИ ПАРКОВИ ПОВРШИНИ

Untitled
Опис

 Проектот означува и укажува на тоа дека се работи за активност која што е од долгорочност  во смисла на временски интервал на изведување и одржување на операцијата  и опфаќање во целост териториалната покриеност на означените локации каде има потреба од операција… Continue reading “”

ОБНОВУВАЊЕ, ОЗЕЛЕНУВАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИОТ ТРЕВЕН ПОЈАС “ЖЕНА ПАРК“

Untitled

Опис

     Проектот означува и укажува на тоа дека се работи за активност која е од долгорочност  во смисла на временски интервал на изведување и одржување на операцијата и опфаќање во целост териториалната покриеност на означената локација каде има потреба од операција… Continue reading “”