GJELBËRIMI I PLANIFIKUAR DHE REGULLIMI BULEVARDIT “ILIRIJA”

untitled492Përshkrim dhe arësye:

              Bulevardi Ilirija(Marëshali Tito*) paraqet një nga arteriet më të rëndësishme dhe më frekuente të komunikacionit në qytetin e Tetovës.Ajo fillon me drejtimin e hyrje-daljes kah autostrada Shkup-Tetovë në lindje, mbaron në pjesën qendrore të qytetit dhe Qendrën e qytetit”Ilirija”.Me një gjatësi prej 1600 metra në të dyja anët me magjistrale,trakë të mesme të gjebërt dhe dy trotoare për këmbësorë.Bulevardi I lidh bulevardet e tjerë dhe rrugët si që vijon: Continue reading “”

Advertisements

ПЛАНСКО ОЗЕЛЕНУВАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА БУЛЕВАРОТ ИЛИРИЈА

untitled492.png

Опис и причина:

 Булеварот Илирија (Маршал Тито*) претставува еден од најважнaта и најфрекфентна сообраќајна артерија  во град Тетово. Таа започнува со влезно-излезен правец кон автопатот Скопје-Тетово во источниот дел, а завршува до централното градско подрачје и Градскиот плоштад Илирија. Со должина од околу 1600 метри со две коловозни ленти, среден зелен појас и два пешачки тротоари. Со овој булевар се поврзуваат следните улици и Булевари : Continue reading “”

PLANNED GREENING ON THE STREETS,135, PART OF THE STREET “SAVO TASEVSKI” AND PART OF THE STREET “DESHMORET E KOMBIT”

untitled49

Description and reason

  • The str. 135 spreads from the traffic circle with the str. I. L. Ribar in length of 140 meters and ends on the crossroad of the str. Savo Tasevski. Along the northwest side the city stadium is placed and on the southwest side the suburb is placed.
  • The str. Savo Tasevski spreads from the crossroad of the str. Goce Delcev and ends on the crossroad with the str. 194 in length of 650 meters. Along the northwest side city suburb is placed and on southeast side the stadium is placed.
  • The str. Deshomeret e Kombit* spreads from the crossroad with the str. Strasho Pindjur and ends with the ending of the motorway to the border pass Jazince, in length of 1700 meters. Along the southwest side, the suburbs Potok, Drenovec, Stolevo Tekje and the new city stadium are placed, while on the southeast the city suburbs Cetinska, Ciglana and the old city stadium are placed.

Continue reading “”

GJELBRIMI I PLANIFIKUAR I RRUGËVE “135”, PJESË NGA RRUGA “SAVO TASEVSKI” DHE NJË PJESË RRUGËS “DË SHMORËT E KOMBIT”    

untitled49

Përshkrim dhe arësye:

  • Rruga 135 shtrihet nga unaza me rrugën I.L.Ribar me një gjatësi prej rreth 140 metra dhe mbaron me udhëkryqin te rruga Savo Tasevski.Përgjat anës së sajë verilindore gjendet stadium I ri I qytetit ,ndërsa në anën e sajë jugperëndimore gjenden lagjet për banim.
  • Rruga Savo Tasevski shtrihet nga udhëkryqi me rrugën Goce Del=ev dhe mbaron në udhëkryq me rrugën 194 me një gjatësi prej rreth 650 metra.Përgjat anës së sajë veriperëndimore gjendet lagja e qytetit Drenovec ndërsa në anën e sajë juglindore është stadium I ri I qytetit.
  • Rruga Dëshmorët e Kombit* shtrihet nga udhëkryqi me rrugën Strasho Pinxhur dhe mbaron si vazhdimësi e magjistrales që shpie kah kalimi kufitar Jazhincë,me një gjatësi prej 1700 metra.Përgjat anës së sajë very perëndimore janë lagjet e qytetit Potok,Drenovec,Stolevo Teqe,Stadiumi I ri I qytetit,ndërsa në anën e sajë juglindore gjenden lagjet e qytetit Cetinska,Cigllana dhe stadium ivjetër I qytetit.

Continue reading “”

ПЛАНСКО ОЗЕЛЕНУВАЊЕ НА УЛИЦИТЕ 135”,ДЕЛ ОД УЛИЦА САВО ТАСЕВСКИ И ДЕЛ ОД УЛИЦА ДЕШМОРЕТ Е КОМБИТ      

untitled49.png

Опис и причина:

  • Улицата 135 се протега од кружниот тек со улица И.Л.Рибар со должина околу 140 метри и завршува со раскрсница кај улицата Саво Тасевски. По нејзината североисточна страна се наоѓа новиот градски стадион, а во нејзината југозападна страна се наоѓа станбена населба.
  • Улицата Саво Тасевски се протега од раскрсницата со улица Гоце Делчев и завршува на раскрсницата со улица 194  со должина од околу 650 метри. По нејзината северозападна  страна се наоѓа градската населбата Дреновец и по нејзината југоисточна страна е новиот градски стадион.
  • Улицата Дешморет е Комбит* се протега од раскрсницата со улица Сташо Пинџур и завршува со продолжеток на магистралата која води према граничниот премин Јажинце, со должина од 1700 метри. По нејзината северозападна страна се градските населби Поток, Дреновец, Столево Теќе, новиот градски стадион, додека во југоисточна стана се наоѓаат градските населби Цетинска, Циглана и стариот градски стадион.

Continue reading “”

PLANNED GREENING AND ARRANGEMENT ON THE QUAY OF THE RIVER “PENA

untitled49

Description and Reason

    The river Pena is a water resource which rises from the hillsides of Shar Planina and it is characterized with water that derives from the melted snowfalls and spring and autumn rains. The part of the river Pena that goes through the city Tetovo is about 90 % built river bed, with 6 six bridges built above the river with partial pedestrian path on the quay on the both sides. The length from the origin to the emptying in the river Vardar is about 30 km, and its length through the city Tetovo is about 2.2 km. Continue reading “”

ПЛАНСКО ОЗЕЛЕНУВАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА КЕЈОТ НА РЕКАТА “ПЕНА
untitled49

Опис и причина:

            Река Пена е воден ресурс кој што извира на падините на Шар Планина и се карактеризира со вода која што води потекло од растопените зимски снежни падавини и пролетните и есенски дождови. Делот на река Пена кој што поминува низ градот Тетово е со околу 90% изградено речно корито, со изградени над реката 6 (Шест) моста со делумно изграден пешачки патеки по кејот од двете страни. Нејзината должина од изворот до нејзиниот влев во река Вардар изнесува околу 30 Km, а нејзината должина низ градот Тетово е околу 2.2 Km. Continue reading “”