П Л А Н
ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ ОД СКИЦЕНТАР ПОПОВА ШАПКА И РИДСКО ПЛАНИНСКИ СЕЛА КОЈ ГРАВИТИРААТ ВО ОВОЈ ПРЕДЕЛ НА ОПШТИНА ТЕТОВО

Plan for taking waste from the tourist complex Popova Sapka and the mountain villages in this area of ​​the Municipality of Tetovo

untitled59

  • Потребни садови за смет, локација за нивно поставување како и возила за опслужување односно превземање на комунален отпад од наведениот локалите…

Continue reading “”

Advertisements

PLACING OF WATER MATER FROM ¾  AND ½ INCH FOR HOUSING IN CITY TETOVA

gigiu1.png

Description

            PCA “ТETOVO” – Tetova is a company which is established by the council of Municipality of Tetova, from where it derives the commitments of the company to the citizens of this  Municipality or offering these services: water supplying, municipality hiene, public clearing Managing the bazaars, managing the cemetery, organization and maintaining of parks and greenery . In this project we will be focused on finding a modus which through the project we will succeed to rise the number covering with water meters  (100% covering about 25000) in the city.  PCA Tetovo on the annual level produces 10 milion m3 water. For maintaining the water meters which will be mounted, PCA Tetovo will make controls for correctness through the department for Water techniques Lab  (sandblaster) Continue reading “”

ПРОЕКТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЧИСТОТАТА НА ГРАДСКИТЕ УЛИЦИ, ТРОТОАРИ И ОСТАНАТИТЕ ЈАВНИ ПОВРШИНИ 

untitled701.png

Еколошки проект за одржување на чистотата на улиците, тротоарите и други останати јавни површини на подрачјето на град Тетово  Continue reading “”

ФОРМУЛАРИ ЗА РЕ “КОМУНАЛНА ХИГИЕНА”
FORMULARI I NJP “HIGJIENA KOMUNALE”

untitled70 (1).png

   Изработка на формулари со ажурирани податоци потребни за потребите на РЕ Комунална хигиена на ЈКП Тетово Тетово со цел поголема контрола, евиденција и стандардизација на истата работна единица.

   Pergatitja e formulareve me dhena plotesuara per nevojat e NPK TETOVA Higjiena Komunale me qellim te kontrollit me te larte ,evidenc, dhe standartizim te njesis.

Continue reading “”