П Л А Н
ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ ОД СКИЦЕНТАР ПОПОВА ШАПКА И РИДСКО ПЛАНИНСКИ СЕЛА КОЈ ГРАВИТИРААТ ВО ОВОЈ ПРЕДЕЛ НА ОПШТИНА ТЕТОВО

Plan for taking waste from the tourist complex Popova Sapka and the mountain villages in this area of ​​the Municipality of Tetovo

untitled59

  • Потребни садови за смет, локација за нивно поставување како и возила за опслужување односно превземање на комунален отпад од наведениот локалите…

Continue reading “”