GJELBËRIMI I PLANIFIKUAR DHE REGULLIMI BULEVARDIT “ILIRIJA”

untitled492Përshkrim dhe arësye:

              Bulevardi Ilirija(Marëshali Tito*) paraqet një nga arteriet më të rëndësishme dhe më frekuente të komunikacionit në qytetin e Tetovës.Ajo fillon me drejtimin e hyrje-daljes kah autostrada Shkup-Tetovë në lindje, mbaron në pjesën qendrore të qytetit dhe Qendrën e qytetit”Ilirija”.Me një gjatësi prej 1600 metra në të dyja anët me magjistrale,trakë të mesme të gjebërt dhe dy trotoare për këmbësorë.Bulevardi I lidh bulevardet e tjerë dhe rrugët si që vijon:

а. Rrugët
-Jane Sandanski,
                         
 б. Bulevardet
– Ilindenit (M. Tito*),
-Blagoja Toska,
-Vidoe Smilevski-Bato.

                                                   Untitled     Përgjatë anës verilindore të sajë gjenden objektet tregtaro-industriale(Pallma Mall,SH.A Medicinska Pllastika,SH,A Makedonija Tabak,SH.A Jugotutun,N,T Vero,Tregu I Gjelbërt),objektet kulturo-arsimore(Biblioteka e qytetit,Fakulteti I artit dramaturgjik,Qendra kulturore),objektet afariste dhe lagjet për banim.Nga ana e sajë jugperëndimore janë të vendosura kapacitetet industrial (SH,A Shik Jellak;SH,A Makpetrol;SH,A Zhito Pollog),objektet për banim,objektet afariste dhe ekspoziturat bankare.

     Duke e patur parasyshë të lartëpërmendurën,Bulevardi Ilirija përfaqëson një nga arteriet më frekuente dhe më të rëndësishme të komunikacionit në qytetin e Tetovës.Si e tillë me automatizëm përfitohet përshtypja se frekuenca e komunikacionit është në përmasa të mëdha dhe e gjithë kjo shpie deri te paraqitja e madhe e ndotjes së ajrit.

Projekt plan:                                                                                        

а. Hyrje

  Mbjellje e drurit gjethëramës të llojit Tilia Grandifolia (Blin),e cila ritet në lartësi prej rreth 25 metra në të dyja anët e trotoareve për këmbësorë të Bulevardit Ilirija në vendet ku janë detektuar kushtet për atë aktivitet në një distancë mbjelljeje prej 8metra.

  Vendosja e ulëseve të betonit me gjatësi prej 1,8 metra në të dyja anët e trotoareve për këmbësorë të Bulevardit në vendet ku janë detektuar kushtet për atë dhe në distancë prej 65 metra.

  Vendosja e enëve prej betonit për hedhurina përgjat të dyja anëve të trotoareve për këmbësorë përskaj ulëseve prej betonit në një distancë prej 65 metra.

                  Untitled

б. Pozicione ku do të realizohen aktivitetet

 Ana jugperëndimore

  • Nga unaza në hyrje-dalje deri te unaza me Bulevardin V.S.Bato me një gjatësi prej 650 metra.

Është konstatuar se në këtë anë të  Bulevardit Ilirija do të mbjellen drunjë gjethramës Tilia Grandifolia (Blin) në gjatësi prej 650 metra me një distancë prej 8 metra ku do të mbillen gjithësejt 82 fidane të Tilia Grandifolia(Blin),vendosen 10 ulësë të betonit dhe 10 enë prej betonit për hedhurina.

  • Ana verilindore
    • Nga unaza në hyrje-dalje deri te unaza me Bulevardin V.S.Bato në një gjatësi prej rreth 650 metra.

     Është konstatuar se nga kjo anë e Bulevardit Ilirija do të bëhet mbjellja e drurit gjethramës Tilia Grandifolia (Blin) në reth 650 metra gjatësi me një distancë prej 8 metra në vendet ku janë detektuar kushtet për mbjellje të gjithësejt 82 fidaneve të Tilia Grandifolia(Blin),do të vendosen 10 ulëse të betonit dhe 10 enë të betonit për hedhurina.

PËRFUNDIM:  Në të dyja anët ku janë detektuar mundësitë për aktivitet të tillë me një gjatësi prej gjithësejt 1300 metra në të dyja anët janë të nevojëshme 164 fidane të drurit gjethramës nga lloji Tilia Grandifolia(Blin),si dhe vendosja e 20 ulëseve prej betonit dhe 20 enëve prej betonit për hedhurina.

 Operacionet e punës:

  • Shënimi I vendeve për mbjellje,vendosje të elementeve prej betonit(ulëseve dhe enëve)
  • Mbjellja dhe montimi I elementeve prej betonit.

 Pregaditja dhe fuqia punëtore e nevojëshme:

Untitled.png   PËRFUNDIM Nga tabelat e lartëpërmendura për mbjellje të 164 fidaneve të drurit gjethramës Tilia Grandifolia(Blin)dhe elementeve prej betonit(ulëse dhe enë) të përlogaritura janë se nevoiten mjete në të holla për këtë operacion pune:

Untitled

Rëndësia:

  • Plotësimi dhe përfundimi I pamjes së paraparë urbanistike dhe estetike të hyrje-daljes së qytetit të Tetovës dhe Bulevardit Ilirija,
  • Mundësimi I mirëmbajtjes së kualitetit të ajrit,
  • Mundësimi I zvogëlimit të zhurmës.

  Mirëmbajtja:

Për mirëmbajtje në të ardhmen e operacioneve të mbaruara të punës që janë të parapara në këtë proekt do të angazhohet fuqia punëtore,mjetet dhe mekanizimi që do të jenë obligim dhe pronë e N.P.K. Tetova-Tetovë

18452790_10210959547402980_1128867313_o5

cropped-cover.png

Advertisements