ОБНОВУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ СО СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ЛЕСНОПОДВИЖНИ  ВОЗИЛА

Untitled

Опис и причина

          ЈКП “Тетово” – Тетово е компанија чиј основач е советот на Општина Тетово, од каде што произлегуваат и обврските на компанијата кон граѓаните на Општина Тетово во обавување на услугите како што се:  водоснабдување, комунална хигиена, јавна чистота, организирање на пазари како и уредување и  одржување на парковите и зеленилото. Во овој проект начелно ќе се фокусираме на изнаоѓање на модус кој преку проект ќе успее да бројчано зголеми, обнови дотраени амортизирани возила со што ќе се подобри квалитетот на возниот парк со специјализирани возила кои ќе овозможат подобри услови  и квалитетот, континуитетот како и паралелно, непрекинато превземање, кревање и транспорт на отпад како и перење и чистење на јавните прометни површини задржувајќи ги еко-стандардите. Целтите на овој проект се подобрување и зголемување на квалитетот на услугите како и подигнување на јавната чистота (хигиена)  што ги извршува и фактурира ЈКП Тетово-Тетово… Continue reading “”

НАБАВКА НА ПРИКОЛКИ СО ХИДРOУЛИЧНА ПРЕСА ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ И ТРАНСПОРT НА КОМУНАЛЕН ОТПАДUntitled

Опис и причина

            Како основен приоритет на ЈКП “Тетово” – Тетово, компанија чиј основач е советот на Општина Тетово, од каде што произлегуваат и обврските на компанијата кон граѓаните на Општина Тетово за обавување на услугите во комунална хигиена, јавна чистота, одржување на парковите и зелениот појас. Во овој проект има за цел подигнување на хигиената во градот со навремено интервенирање, превземање и транспорт на отпад во градот. Во овој проект начелно ќе се фокусираме на изнаоѓање на модус кој преку проект ќе успее да се лоцираат потребите од каде произлегуваат недостатоци при извршувањето на секојдневните задачи на компанијата.  Целта на овој проект е набавка на хидраулични приколки со преса или ротопреса наменети за оваа дејност. Со набавка на ваков тип приколки ЈКП Тетово ќе може навремено да го врши превземањето на комуналниот отпад и истовремено да го транспортира до регионалната депонија. Со ваков тип на опрема компанијата ќе ги намали трошоците и времето на извршување на работните задачи. Со рализација на овој план проект ќе ги запазиме еколошките стандарди и  пропишаните стандарди за безбеден транспорт на отпад… Continue reading “”

ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОДОМЕРИ ОД ¾ И ½ ЦОЛ ЗА ДОМАЌИНСТВА ВО ГРАД ТЕТОВО

gigiu

Опис

    ЈКП “Тетово” – Тетово е компанија чиј оснивоч е советот на Општина Тетово, од каде што произлегуваат и обврските на компанијата кон граѓаните на Општина Тетово во обавување на услугите како што се: водоснабдување, комунална хигиена, јавна чистота, организирање на пазари, менаџирање со гробишта како и уредување и  одржување на парковите и зеленилото. Во овој проект начелно ќе се фокусираме на изнаоѓање на модус кој преку проект ќе успее да ја зголеми бројчано покриеноста со водомери (100% покриеност од околу 25000) во градот. ЈКП Тетово на годишно ниво произведува 10 милиони m3 вода. За одржување на водомерите кои ќе бидат монтирани, ЈКП Тетово ќе врши контрола на исправност преку секторот Водотехничка лабараторија (баждара и пескара)… Continue reading “”

БЕЗБЕДНОСТ НА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ – ДИГИТАЛЕН МОНИТОРИНГ

Untitled.png

Опис
Овој проект ќе обезбеди сигурност и постојан, паралелен и континуиран надзор на тешко достапните места на објектите во сопственост на ЈКП Тетово-Тетово кои се од голема важност за градот бидејќи тука се обезбедува питка вода за градот која се дистрибуира до секој правен и физички објект… Continue reading “”

ТРАНСПАРЕНТНОСРТ

ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ-ЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ 

Untitled.png

Опис

  Во денешното општество интернет технологиите и електронските сервиси се во голема мера застапени во работата на државната администрација, јавните дејности, општествените организации итн. Денес се воведени електронски сервиси во повеќе сектори, како на пример електронски систем за јавни набавки (Закон за јавни набавки), бази на податоци за лични информации (Закон за заштита на лични податоци), систем за плагијати (Закон за високо образование), едношалтерски систем и други закони. На тој начин значително е подобрена работата и ефикасноста на многу сектори од општествениот живот… Continue reading “”

ОБНОВУВАЊЕ, ОЗЕЛЕНУВАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИОТ ТРЕВЕН ПОЈАС ПОМЕЃУ БУЛЕВАРОТ ИНДУСТРИСКА, УЛИЦИТЕ 29 НОЕМВРИ И ЛЕНИНСКА

ПОДИГНУВАЊЕ НА НОВИ ПАРКОВИ ПОВРШИНИ

Untitled
Опис

 Проектот означува и укажува на тоа дека се работи за активност која што е од долгорочност  во смисла на временски интервал на изведување и одржување на операцијата  и опфаќање во целост териториалната покриеност на означените локации каде има потреба од операција… Continue reading “”

ОБНОВУВАЊЕ, ОЗЕЛЕНУВАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИОТ ТРЕВЕН ПОЈАС “ЖЕНА ПАРК“

Untitled

Опис

     Проектот означува и укажува на тоа дека се работи за активност која е од долгорочност  во смисла на временски интервал на изведување и одржување на операцијата и опфаќање во целост териториалната покриеност на означената локација каде има потреба од операција… Continue reading “”